Publicerad i förskola, forskning

Du vet väl att barn som gått i förskola blir duktigare i skolan? Svar: Nej, stämmer inte

Foto: Pixabay

I Sverige utsätts föräldrar för en ständigt massiv förskolepropaganda för att de ska agera som staten vill. Till sin hjälp har staten flera myndigheter och ett antal forskningsförnekare som ser till att sprida propagandan. En vanlig myt är att förskolebarn blir duktigare i skolan. Stämmer det då? Svar: Nej.

Sedan allt fler barn gått i förskola, har skolresultaten sjunkit… bara det, att ändå fortsätta mata ut samma felaktigheter. Sedan PISA-mätningarna startade år 2000 har skolresultaten sjunkit för varje år, även sedan man justerat för invandrarbakgrund och socioekonomiska faktorer. Det skedde en liten uppbromsning 2013 och i den senaste jublade regeringen för då visade det på en vändning. Men det var fusk alltihopa, man hade bara uteslutet fler barn, för att få ett bättre resultat. Så jobbar makten.

Om vi vänder på steken och tittar på vad små barn behöver för att utvecklas optimalt och vad de sedan får i en stor barngrupp med få personal, så har vi bara där svaret, vilket alternativ som gynnar det lilla barnet bäst. Små barn behöver närhet, kärlek, god omsorg, trygg anknytning och socialt samspel med en vuxen. Det lilla människobarnet föds dessutom alldeles för tidigt. De flesta däggdjursungar kan ställa sig på benen några timmar efter födseln och har en mängd förmågor på plats. Men däggdjuret homo sapiens klarar inte av att bära sin avkomma så länge som det skulle behövas, för då kan inte barnet födas fram. Egentligen skulle människobarnet födas ett år senare. Det gör att vi placerar en majoritet av alla små barn idag i förskola vid den tidpunkt de egentligen skulle födas.

Det betyder att under den period som människohjärnan utvecklas som mest, mellan ett- till två års ålder, så placeras många små barn i stora bullriga barngrupper, i en stressig miljö med få personal som inte har möjlighet att tillgodose det lilla barnets behov av närhet, kärlek, god omsorg, trygg anknytning och socialt samspel med en vuxen. Och barn som inte får det de behöver under de första viktiga åren, risker att senare i livet drabbas av psykisk ohälsa. I Sverige har vi en ständigt ökande psykisk ohälsa bland barn och ungdomar och innan man började medicinera barn och ungdomar med antidepressiva, så toppade vi även självmordsstatistiken.

Men hur kommer det sig då att myndigheter som Folkhälsomyndigheten fortsätter producera material som säger att barn som går i förskola blir duktigare skolan och mer psykisk välmående?

För att de politiskt sanktionerat. Det är ju bara att titta på skolresultaten för att direkt sticka hål på den myten, eller titta på de ständiga larmrapporterna om ökad psykisk ohälsa. Allt fler barn går ju i förskola, skolresultat och psykisk hälsa borde ju ligga i topp. Problemet är att föräldrar är grundlurade. När en myndighet matar ut något så är det ju självklart trovärdigt. Men tittar man närmare på de studier som Folkhälsomyndigheten presenterar, så är det gamla studier från 60-talet och 70-talet, som inte säger något om dagens förskola, eller så handlar de om helt andra saker. Hur många fördjupar sig i studierna? Inte många.

Sanningen är nämligen att i Sverige har vi inte forskat under de senaste 40 åren på vilken effekt förskolan har på barn.

En av de största studierna som gjorts på förskolebarn är gjord i USA – NICHD-studien. Den visar att barn som gått i förskola av HÖG kvalitet (små barngrupper och tillräckligt med personal), har ett litet försprång när de börjar skolan. Men vid 12 års ålder är det försprånget helt utraderat och kvar finns istället en annan skillnad mellan förskolebarn och hemmabarn. Förskolebarnen är mer aggressiva och har fler beteendeproblem.

Vad beror då beteendeproblemen hos förskolebarnen på?

Enligt Belskys forskning också visar ett samband mellan långa vistelsetider tidigt i barnomsorg utanför hemmet – och beteendeproblem i tidig skolålder (Belsky m fl 2007). Samma sak visar den största studien som gjorts på över 1 000 barn i USA – NICHD-studien. Den visar att barn som gått i förskola är mer aggressiva och att det är direkt kopplat till vistelsetiden. Ju längre dagar i förskola – desto aggressivare barn. Forskarna drar slutsatsen att det tycks vara något speciellt med gruppbaserad omsorg. Det är inte fråga om sämre vårdkvalitet, forskarna har tagit hänsyn till den aspekten. Inte heller är det föräldrarna som är orsaken. Stressade och uttröttade föräldrar som hämtar upp barnen på väg från arbetet skulle ju kunna ha en påverkan – men undersökningen har tagit hänsyn även till den möjligheten.

Enligt NICHD-forskarna finns det då två möjliga förklaringar kvar till de negativa effekterna av omsorg utanför hemmet, även om de anser att båda kräver fortsatt forskning. För det första kan det handla om den gruppdynamik som uppkommer när små barn ska vara tillsammans – en sorts stridslysten ta-för-sig-inställning, som om den inte bemöts korrekt resulterar i större aggressivitet under hela barndomen. En annan möjlighet är att gruppbaserad omvårdnad i sig är stressande, så att barnens kortisolnivåer blir högre.

Men svensk förskola håller väl hög kvalitet?

Nej tyvärr är det kris i svensk förskola till stora delar. Ett allt större uppdrag och allt mindre pengar har lett fram till dagens kris, vilket inte minst Förskoleupprorets berättelser med mängder av berättelser inifrån förskolan visar. Svensk förskola är i kris. Många förskolor drivs runt helt utan förskollärare. I andra pratar personalen dålig svenska, eller inte svenska alls, eller barnens modersmål.

Så allt är kaos och kris i förskolan?

Nej, det finns förskolor som fungerar utmärkt, men det finns alldeles för många som inte gör det. Barn är också olika och en del klarar av en stökig miljö bättre, medan andra inte gör det. Därför är det så viktigt med alternativ till förskolan och att föräldrar lär sig lita till sin magkänsla så att de kan välja det som fungerar bäst för deras egna barn.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Forskare blundar för kunskap om små barns behov

Sverige PISA-framgångar bygger på falska siffror

Ständigt ökande psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

NICHD-studien

Förskollärare: Hemmet är den bästa platsen för förskolebarnen

Förskoleupprorets berättelser

Politiska beslut som lett fram till krisen i förskolan

Anmärkningsvärt att Agnes Wold avfärdar forskning